เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย
ร่วมต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่   (ว่าที่ร้อยตรี กิตติ  ขันธมิตร)  ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการปรัชญญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงอาหารครัวเรือน  ณ  บ้านโพนฮาด   หมู่ที่ 12
ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด