เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมาย
ให้นายเทวิน  แสวงสิน   หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
การผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด  โดย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   และ   ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุบลราชธานี ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น