เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกตรวจเยี่ยม
จุดให้บริการผ่าตัด ทำหมันในเขตพื้นที่ให้บริการของอำเภอเกษตรวิสัย ตามโครงการวางแผน
ครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี
2557