เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่
และอาสาปศุสัตว์ตำบล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ได้ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
สำนักงานฯ (5ส.) และทาสีอาคาร  ตัดหญ้าและจัดเก็บเอกสาร จัดอาคารสถานที่ทำงานเพื่อให้
น่าอยู่ น่าทำงาน