เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจังหารและเทศบาลตำบลจังหาร   จัดกิจกรรมวันป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าโลก ปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีกิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิด ได้มีเกษตรกรขอรับบริการจำนวนมาก