เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการ
ประชุมหารือการบังคับใช้กฎหมายการฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยมีปศุสัตว์เขต4
และด่านกักสัตว์มุกดาหาร เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดร้อยเอ็ด