เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหิน ออกติดตาม
กลุ่มผู้เลี้ยงโคโครงการธนาคารโค - กระบือ ตามพระราชดำริ เพื่อเกษตรกร พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ , แร่ธาตุ
ให้กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1,5 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 ราย