สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ได้จัดฝึกอบรม
หลักสูตร "การอนุรักษ์และพัฒนาระบบการเลี้ยงควายในชุมชน" ณ ศาลาวัดบ้านแคนใต้
ต.ขอนแก่น และ โรงเรียนฝึกสอนควาย คนไถนา บ.หนองเทิง ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย
โดยการนำของ นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ จันทร์บัว ปศุสัตว์อำเภอ
โพธิ์ชัย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยให้คำปรึกษาในด้านปศุสัตว์ แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ณ โรงเรียน
บ้านหนองคำ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธี
มอบถุงพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาว  ณ วัดพระงามมหาธาตุ บ.ชีโหล่น
ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวัลลภ พลอยทับทิม ประธานที่ปรึกษา
และผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทาน

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนพัฒนามาตรฐานสินค้า สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ออก
ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำมาตรฐาน GMP ศูนย์รวมนมดิบสหกรณ์โคนมหนองแก้ว อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด