สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการด้านปศุสัตว์
ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ประจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555
ณ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ติดตามความก้าวหน้า
กิจกรรมเลี้ยงไข่ไก่ โครงการ "หนึ่งใจ...เกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปี 2554 ซึ่งสำนักงานฯ
ได้สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ ให้เกษตรกรในตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี  รายละเอียด 

วันที่  15 ธันวาคม  2554  นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พร้อมคณะ ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อนการสร้างโรงฆ่าสัตว์ชนิดสุกร ของเทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายปัญญา  แววดี  นายสัตวอพทย์ชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรนำตรวจ  ซึ่งโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้เป็น 1 ในจำนวน 8 โรงที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างและกำลังดำเนินการก่อสร้าง

ปัจจุบันร้อยเอ็ดมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด  29 โรง แต่ยังไม่ครบทุกอำเภอ 

 วันที่ 22 ธ.ค. 54 เวลา 08.30 น. นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา น.สพ.ชำนาญการพิเศษ ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ , น.ส.ฑาริกา ประมูลสินทรัพย์ น.สพ.ชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สสอ.3 นายประพันธ์ วินัยชาติศักดิ์ น.สพ.ชำนาญการพิเศษ สสอ.3 ได้มาตรวจประเมินเพื่อรับรองการปฏิบัติที่ดี
สำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ชนิดสัตว์ปีก ของ หจก.ก้องภพการเกษตร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี
นายธรรมศักดิ์  ธรรมเนียม สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ นำตรวจ
โรงฆ่าสัตว์ปีกของ หจก.ก้องภพการเกษตร เป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดใหญ่ ปริมาณการผลิต 5,000 - 10,000 ตัวต่อวัน
ได้รับ ฆจส.2 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 50 ต่อมาทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสานผู้ประกอบการให้พัฒนาเพื่อรองรับระบบ (GMP)
หากผ่านการตรวจประเมินและได้รับรองแล้ว โรงฆ่าสัตว์ปีกแห่งนี้ก็จะเป็นต้นแบบและศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดใกล้เคียง

 วันที่ 8 ธ.ค.54 นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการตรวจสอบ
การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ได้ออกตรวจสถานที่ก่อนการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ชนิดสุกร ของนางเพชรมณี พรรณขาม
เลขที่ 102 ม.1 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายเทวิน แสวงสิน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนปสุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา แววดี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และผู้ประกอบการตลอดจนนายกอบต.สีแก้ว ให้การต้อนรับและนำตรวจ