เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 55 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคคลากร ภายใต้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2556 หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน  การทำงานเป็นสุข"
มีบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟัง โดยมี นายเรืองศักดิ์ ละทัยนิล ข้าราชการบำนาญ
อดีต ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารความ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีนาย ปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธี