ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกคัดเลือกปราชญ์เกษตร
ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งหมด 4 สาขา 1.ปราชญ์เกษตร
ผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 2. ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปราชญ์เกษตรดีเด่น 4. ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย