ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าว