สำนักงานปศุสัตaltว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกคน ร่วมให้การต้อนรับ

คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านธนาคาร โค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

         ด้วย คณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน ธนาคาร โค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากสำนักงาน

ปศุสัตว์เขต 3 จ.นครราชสีมา นำโดยนายมานพ  กนกศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษา ได้ออกประเมินหมู่บ้าน

 ธนาคาร โค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

ณ โรงเรียนฝึกสินควาย คนไถนา บ.หนองเทิง ม. 6  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด และประเมินเกษตรกรอาสาดีเด่นระดับ เขต 3 ที่อำเภอศรีสมเด็จ

โดยมีนายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และนายบุญมี  นิจการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมให้ข้อมูล