แผนงาน/โครงการ

แผนงาน : ส่งสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

โครงการ :

1. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

2. การพัฒนาสุขภาพสัตว์

3. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ