แบบการรายงานโครงการธนาคารโค - กระบือ

1. แสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ
2. มอบกรรมสิทธิ์
3. สรุปมอบกรรมสิทธิ์
4. สรุปขอรับการสนับสนุน
5. แบบทะเบียนสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ
6. ระเบียบโครงการธนาคารโค กระบือ พ.ศ. 2547

 
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
tel 043-511707 Fax 043-527146